Pay 2 hours and get 1 free! Promóció részvételi szabályzat:

Időtartama: 2016. augusztus 10-től visszavonásig.

A 3. óra abban az esetben ingyenes, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

– Twizy elektromos autó bérlése 2 óra időtartamra

– Bejelentkezés a Facebookon a Moove Rent-től

– Moove Rent facebook oldalának lájkolása

– A bérlés időtartama alatt 1 db Twizy autós poszt kihelyezése a Moove Rent bejelölésével

 

In case of renting a Twizy you must have a valid driver’s license with at least one year of driving experience.
In case of renting a BMW i3 you must have a valid driver’s license with at least three years of driving experience.
Deposit for Twizy: 200 euro.
Deposit for BMW i3: 2000 euro.

 • A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt futamidőre áll fenn. (A bérlet időtartama a gépkocsi átvételétől a gépkocsi telephelyére való visszaérkezésig, függetlenül annak használatától tart. A bérleti jogviszony a gépkocsi vonatkozásában Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével zárul. A bérleti jogviszony a jegyzőkönyv mindkét fél aláírásával egyidejűleg szűnik meg. A jegyzőkönyvben a felek rögzítik a gépkocsi állapotát, tartozékok meglétét és km. óra állását. A gépkocsi telephelye minden nap 9 órától 21 óráig tart nyitva.) A Bérbeadó indok nélkül megtagadhatja a gépkocsi bérbeadását. A Bérautó külföldön nem használható. A bérleti díj és a kaució összege előre fizetendő. (A kaució a bérlet lejáratát követő 30.napon jár vissza, amennyiben az autóban kár nem keletkezett, valamint a gépkocsival kapcsolatosan, a bérlet időszakára vonatkozóan szabálysértési, közigazgatási vagy parkolási bírság nem merült fel. A Bérlő a bérlet tárgyát tiszta, a Renault Twizy gépjárművek kivételével lemosott állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak, ellenkező esetben 3000 Ft takarítási díjat számítunk fel . A bérleti időszak lejártát 5 perccel meghaladó visszaszolgáltatási késedelem esetén a további egy teljes óra bérleti díj kerül felszámításra. A bérbeadó szavatol azért, hogy a gépkocsi a szerződés teljes tartalma alatt üzemképes állapotban legyen és megfeleljen a gépjárművek forgalomban tartására vonatkozó hatósági elvárásoknak. Cégünk a gépkocsi meghibásodása esetén, lehetőség szerint csere gépkocsit biztosít.
 • Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. Tekintettel egyes gépkocsik nyitott karosszériájára, a bérlő köteles megtéríteni a gépkocsiban bekövetkezett bármely, akár külső behatásból eredő kárt. A Bérlő köteles magánál hordani a forgalmi engedélyt. A Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, amennyiben a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, megrongálja vagy azokat eltulajdonítják, ill. jogtalanul lemásolva kárt okoznak. A Bérlő a GPS, gyermekülés, láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, eü. doboz, hólánc megrongálása vagy elvesztése esetén köteles ezen tárgyak Bérbeadó által meghatározott árát kifizetni. A Bérlő köteles a gépkocsi tartozékait ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. Az eredeti gyári kulcs elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles a zárcserét megfizetni, a forgalmi rendszám, vagy forgalmi engedély elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles a forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó felé megtéríteni. Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze.
 • A gépkocsi legalább 80 % mértékig feltöltött akkumulátorral kerül átadásra. A nem megfelelő töltésből eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni tartozik. Amennyiben a gépkocsi akkumulátora a bérlet időtartalma alatt lemerül, abban az esetben a lemerülés tényét a Bérlő a Bérbeadó részére haladéktalanul jelezni köteles. Bérlő ezen esetben a gépkocsi Bérbeadó telephelyére történő visszaszállítása költségeként a Bérbeadó részére 50 Euro, azaz Ötven euro összeget köteles megfizetni, mely összeg a kaukció összegéből a Bérlő minden további hozzájárulása nélkül levonásra kerül. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, az tovább albérletbe nem adható, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg, fedezetként nem ajánlható fel. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal versenyen vagy vetélkedőn részt venni.
 • A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget, üzemanyagköltséget, az autópálya használat díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve valamennyi hasonló bírságot, és a Bérbeadónak ezen körben felmerült valamennyi költségét viselni (utólag is). A Bérlő Renault Twizy gépkocsi egész napos bérlete esetén köteles a gépkocsit a gépkocsi telephelyének zárását megelőző fél órával megelőzően visszaadni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett költség bizonylatát (autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni.Amennyiben a Bérlő a jelen szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségének határidőben nem tenne eleget, és szükségessé válik a részére fizetési felszólítás megküldése, a Bérbeadó jogosult minden fizetési felszólítás megküldésével kapcsolatosan felmerült átalányköltségként a Bérlő részére 40 EUR, azaz Negyven euró összeget felszámítani, Bérlő köteles ezen összeget a Bérbeadó részére a tartozásával egyidejűleg megfizetni.Bérlő bármely fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén köteles évi 20 % mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
 1. Meghibásodás, vagy megrongálódás esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. Egyéb esetekben Bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész) köteles megtéríteni Bérbeadó részére. Az önrész mértékét a Bérbeadó a kaucióból levonhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából adódó „minimálkár” esetén (pl. karc, húzás) minden sérült elem fényezési költsége a kaucióból levonható. A casco biztosítás nélküli gépkocsikra vonatkozóan a Bérlő teljes felelősséggel tartozik (pl: lopás, törés, megrongálás stb.). Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Bérlő köteles a javítóval állapotlapot kitöltetni. Amennyiben a gépkocsi a Bérlő hibájából meghibásodik, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a Bérlőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással a Bérbeadót felelősség nem terheli. (vismajor) Amennyiben a Bérlő nem a jelen szerződéses rendelkezések szerint jár el, abban az esetben teljeskörűen köteles megtéríteni a Bérbeadó valamennyi, igazolt kárát.
 2. A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződésben meghatározott gépkocsira érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, telefonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt baleseti bejelentőt és felelősségbiztosítás fennállását igazoló szelvényt kell beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt Bérlő köteles megtéríteni.Amennyiben a káresemény bekövetkeztéért a Bérlő felelős, és a káresemény miatt a gépjármű biztosítási díja megemelkedik, Bérlő köteles az ezen okból a Bérbeadónál felmerült többlet kiadásnak, valamint valamennyi felmerült költségnek a Bérbeadó részére történő megfizetésére.
 1. Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik. A szerződő felek a jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezte esetére kötbért kötnek ki. A kötbér összege az egyedi bérleti szerződés 3. pontjában meghatározott bérleti díj mértékének kétszerese. A jelen pontban meghatározott kötbér összegét Bérlő a jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkeztétől számított 3 napon belül tartozik Bérbeadó részére megfizetni.
 2. Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint – nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 372. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót. A bérleti időn belül visszaadott autó után nem jár visszatérítendő bérleti díj. Amennyiben a Bérlő a bérlet tárgyát képező gépkocsit a bérlet futamidejének lejáratakor nem szolgáltatja vissza a Bérbeadó részére, és ebből kifolyólag a Bérbeadónak intézkednie kell a gépkocsi birtokának visszaszármaztatásáról, erre az esetre a Bérlő a Bérbeadóval szembeni birtokvédelmi jogáról lemond.
 3. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet tárgyának biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. Bérbeadó a kaució összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe, az indokoltan és igazoltan felmerülő költségének kielégítésének céljából beszámítja.
 4. Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére. Amennyiben a Bérlő nem természetes személy, abban az esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót, amennyiben ellene csőd-, vagy felszámolási, esetlegesen végelszámolási eljárás indult. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Bérlő teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik.
 5. A szerződő felek jelen bérleti szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatják abban az esetben, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből fakadó kötelezettségét megszegi. A Bérbeadó rendkívüli felmondása esetén a Bérlő köteles a bérlet tárgyát képező gépkocsit haladéktalanul, a legrövidebb úton a gépkocsi átvétele helyén a Bérbeadó birtokába visszabocsátani.
 6. Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, stb.) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni valamint a szerződést azonnal felmondani (pl.: akkor, ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti). A bérbeadó a bérlőtől kért személyes adatokat (személyes iratainak másolatát: személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát, bérleti szerződést ) korlátlan ideig tárolhatja. A bérlő szerződésszegése esetén a bérbeadó jogosult a bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, tb kártya másolatát bérleti szerződést illetve másolatát) átadni harmadik félnek, a követelés behajtása céljából illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban.
 7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte, Bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja. Ezen bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti. A Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű a saját tulajdonát képzi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében joga van teljes körűen rendelkezni felette. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, amelyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredendően érik.
 8. A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés is.
 9. A jelen Szerződés szerint felsorolt felek címére illetve e-mail postafiókjára küldött jognyilatkozatok a következőkben felsorolt időpontban minősülnek kézbesítetnek: Amikor a nyilatkozatot a címzettnek személyesen kézbesítették, vagy amikor a kézbesítési igazolással postázott nyilatkozatot az aláírt igazolás szerint kézbesítették, vagy amikor az E-mailt a címzett visszaigazolta.
 10. A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne sikerre, kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság ill. a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 11. Bérlő nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Bérbe adó jogosult a követelést és a Bérlő adatait átadni egy követeléskezelő cégnek, az összeg behajtása céljából.
 12. Bérlő a jelen szerződés aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján önkéntes elhatározásából határozottan kinyilvánítja, hogy beleegyezését adja ahhoz, hogy – a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettsége elmulasztása esetén -a Bérbeadó és a Bérbeadó által megbízott követeléskezelő a személyes adatait a tartozás behajtása céljából a tartozás és járulékai megfizetéséig teljes körűen kezelje, azokat a Bérbeadó követeléseinek kezelése érdekében harmadik fél részére átadja. Bérlő kijelenti, hogy az Infotv tv. alapján a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan minden szükséges tájékoztatást – ideértve a jogorvoslati jogokat is – megkapott.
Kapcsolat

Amennyiben bármi kérdés merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Nem olvasható? Kattintson ide egy új képért. captcha txt

Kezdje el begépelni a keresett szöveget és nyomjon entert a kereséshez